Калкулатор
Калкулатори
Нотариални такси и данъци при покупка на автомобил
Калкулаторът изчислява общинския данък за придобиване на имущество и нотариалната такса.
Моля, въведете необходимите данни
адрес на купувача (община):
стойност на сделката (или застрахователна стойност): лева

Указания

След попълването на входните данни в калкулатора и натискане на бутона „Пресметни” ще се визуализира резултат, който показва общия размер на дължимите такси и данъци.

При натискане на бутона “Подробности” ще видите: точния размер на общинския данък, нотариалната такса и дължимия данък добавена стойност върху нотариалната такса.

Още калкулатори от Calculator.bg