Калкулатор

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Администратор на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в calculator.bg или „Сайта“ ще бъде обработвана от „ОЦЕНИМЕ.БГ“ ООД, ЕИК 205355313, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 65, ет. 1, ап. 2, който е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защита на данните) и по смисъла на българското законодателство (по-нататък наричано за краткост „Администраторът“).

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Данни за контакт: тел.: 02 /9153 519; E-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5
Данни за контакт: тел.: 02 /933 0565; факс: 02 /988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Администраторът е ангажиран да гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от Потребителите на Сайта лични данни, като прилага всички правила и стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съгласно Закона за защита на личните данни. Администраторът гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват, чрез осигуряване на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ΙΙΙ.1. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ ДИРЕКТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ΙΙΙ.1-А Лични данни, събирани директно от Потребителя, когато същият се свързва с Администратора чрез контактната форма на Сайта

Потребителят предоставя свои лични данни на Администратора, когато се свързва с него посредством изпращане на съобщение, използвайки контактната форма на Сайта за осъществяване на контакт с Администратора. Когато Потребителят изпрати съобщение до Администратора, чрез контактната форма, Администраторът събира и обработва лични данни относно името на Потребителя и адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение.

Oбработването на тези лични данни е необходимо за: реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са контакт с Потребителя и изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения; съдействие с повече информация относно предлаганите от Администратора услуги или съдействие по друг поставен от Потребителя въпрос.

Фактът, че Потребителят по собствена вола изпраща съобщение и предоставя на Администратора своите лични данни, се приема за недвусмислено съгласие тези лични данни да бъдат включени в базата данни на Администратора и да бъдат използвани, обработвани и съхранявани за посочените цели.

ΙΙΙ.1-Б Лични данни, събирани директно от Потребителя чрез контактна форма с цел предоставяне на консултантски услуги в области като кредитиране, застраховане, лизинг, инвестиционни продукти и др.

В страниците на Сайта е възможно да се предлагат консултантски услуги от трети страни: кредитни посредници, застрахователни брокери, брокери на недвижими имоти, инвестиционни посредници и други. В тези случаи личните данни се обработват и предават на съответната институция след изразяване на Съгласие за обработка и предаване на лични данни към конкретната институция която предоставя консултацията.

ΙΙΙ.2. АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ΙΙΙ.2-А Данни от регистрационни файлове

Сайтът се хоства от "СуперХостинг.БГ" ЕООД. Когато използвате сайта, сървърите но хостинг компанията записват информация ("данни от дневника" или “log data”). Тази информация се изпраща автоматично от браузърът ви когато посещавате Сайта. Данните включват IP адрес, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта и данните за устройствата.

ΙΙΙ.2-Б Бисквитки (Cookies)

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитките са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на вашия компютър. Те се създават, когато използвате вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки. Основната им функция е да следят вашето движение в сайта, като ви помагат да се върнете към последното състояние, в което сте го използвали, избор на тема, избрани предпочитания или други функции по персонализация.

Сайтът не използва и не обработва собствени бисквитки, но партнира с доставчици на услуги, които използват такива.

Сайтът използва услугата Google Analytics в съответствие с Общите условия на Google, както и с тази Политика за поверителност. Google Analytics е популярен инструмент на Google за анализ на трафик, който ни позволява да получим задълбочена информация в реално време за това как се използва Сайта, колко и от кого. Google Analytics използва няколко различни HTTP бисквитки, за да проследява потребителите и тяхното поведение на Сайта, за да ги разграничи и запомни във времето и при многократни посещения. Можете да получите повече информация относно това как да се откажете от Google Analytics на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Използваме услугата GoogleAdSense, която позволява на различни рекламодатели да рекламират своите продукти и услуги на страниците на Сайта. AdSense използва бисквитки за подобряване на рекламата. Някои често срещани приложения са за насочване на реклами въз основа на това, което е подходящо за даден потребител, за подобряване на отчитането на ефективността на кампанията и за избягване на показването на реклами, които потребителят вече е видял. Освен бисквитки на AdSense, при излъчването на реклами в тази мрежа се разпространяват и бисквитки на трети страни – рекламодатели и рекламни мрежи, които участват в GoogleAdSense. Ако не искате да участвате в проследяването, можете да се откажете от това, като деактивирате „бисквитките“ за проследяване на реализациите в Google чрез Вашия интернет браузър от настройки на потребителя.

Администраторът събира и обработва данни, които са събрани автоматично, за следните цели:

 • • осигуряване на надеждното функциониране на Сайта и установяване на технически проблеми;
 • • подсигуряване сигурността на Сайта и откриване на злонамерени действия;
 • • измерване на посещаемостта на Сайта и изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който Сайтът е бил използван;
 • • реклама/маркетинг.

Извън случаите в които автоматичното събиране на лични данни става въз основа на закон, договор, легитимен интерес или за да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие. Ще използваме личните ви данни само за конкретната цел, за която сте ни дали съгласието.

IV. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се пазят докато Потребителят не заяви оттеглянето на съгласието си, но за срок не по-дълъг от 2 години.

Възможно е запазването на определена информация за Потребителя и след изтичане на посочения срок, когато приложимото законодателство и законни интереси го налагат (такива интереси са например осигуряване на доказателства за законосъобразност на обработката на лични данни и защита при юридически претенции).

V. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица:

• на физическите лица, за които се отнасят данните;
• на лица, за които изрично е предвидено в нормативен акт, че могат да получат достъп до данните.

Администраторът не предоставя лични данни и информация на трети държави или международни организации.

VI. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителят на Сайта има следните права с оглед гарантиране на поверителността и защитата на личните му данни:

 • • право да поиска неговите лични данни да не бъдат използвани за други цели, освен целите съгласно настоящата Политика за поверителност и за които изрично се е съгласил;
 • • право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните;
 • • право да поиска коригиране на личните му данни;
 • • право да иска изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за него (правото да бъде забравен);
 • • право да поиска копие на всички негови лични данни, съхранявани от Администратора;
 • • право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато е приложимо едно от посочените в чл. 18 от Регламент 2016/679 условия;
 • • право да ограничи или напълно да оттегли своето съгласие за получаване на маркетингова информация и/или консултантски услуги от трети лица.
 • • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за лицето или го засяга в значителна степен;
 • • право на възражение срещу обработването;
 • • право на защита по съдебен или административен ред, в случай на нарушаване на правата на Потребителя;
 • • право на информация и съдействие от Администратора във връзка с упражняване на правата му.

Потребителят упражнява правата си посредством отправяне на писмено заявление до Администратора на неговия официален адрес, включително и на електронния му адрес. Заявлението следва да съдържа следната информация:

 1. 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното лице; адрес на електронна поща, ако лицето желае да получи информацията по електронен път;
 2. 2. описание на искането;
 3. 3. подпис, дата на подаване на искането.

Администраторът разглежда искането и се произнася по него в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Предприетите от Администратора технически и организационни мерки за защита на личните данни са уредени в приетите от Администратора негови Вътрешни правила за защита на личните данни. В случай че желаете да получите подробна информация относно предвидените мерки за защита на данните, можете да се свържете с Администратора чрез всеки един от посочените долу начини за контакт със същия.

VIII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност може да бъде периодично променяна/ актуализирана. В такъв случай, Потребителят ще бъде уведомен за промените чрез инструментите на Сайта и/или чрез други средства, за да бъде дадена възможност за преглед на промените. Във всички случаи, предлагаме периодично да преглеждате съдържанието на настоящата Политика.

IX. КОНТАКТИ

В случай че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, нужда от съдействие във връзка с Вашите права или искате да ни информирате за установен или потенциален риск/ неоторизиран достъп във връзка със защита на данните, може да се свържете с „ОЦЕНИМЕ.БГ“ ООД, който е Администратор на лични данни, по един от следните начини:

Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 65, ет. 1, ап. 2

Е-mail: team@ocenime.bg

-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-