Калкулатор

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА CALCULATOR.BG
31 Януари 2022

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.
Настоящите общи условия за използване на интернет сайта https://calculator.bg са предназначени за регулиране на отношенията между „ОЦЕНИМЕ.БГ“ ООД (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК) и потребителите на интернет сайта (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ) при използването на интернет сайта (наричано по-долу УСЛУГАТА).

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.
(1) ДОСТАВЧИК на УСЛУГАТА е „ОЦЕНИМЕ.БГ“ ООД, ЕИК 205355313, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. „Академик Петър Динеков“ № 23, комплекс „Мирамонте“, сграда S-13, ет. 1, ап. 3.
(2) Всякакви предложения и въпроси към ДОСТАВЧИКА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА могат да отправят на имейл адрес info@calculator.bg.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3.
(1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя разнообразни онлайн калкулатори с помощта на които могат да се извършват изчисления за широк кръг от дейности.
(2) Различни услуги и/или продукти на дружества, с които ДОСТАВЧИКЪТ има договорни правоотношения, рекламирани чрез банери или друг вид рекламни формати, които се показват, докато ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва уебсайта на Доставчика;

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 4.
(1) Използването на УСЛУГАТА не изисква регистрация на интернет сайта на ДОСТАВЧИКА.
(2) За използване на УСЛУГАТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ попълва първоначален обем информация в зависимост от всеки конкретния калкулатор.
(3) Въз основа на въведената от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ определени изчисления, специфични за всеки онлайн калкулатор.
(4) Всички изчисления са информативни. Те не обвързват ДОСТАВЧИКА с трети страни.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно да променя обема на информация, която изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и да изменя категориите информация, които предоставя като част от изчисленията.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно да променя или премахва съществуващи калкулатори, както и да създава нови онлайн калкулатори.
(7) Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА се счита сключен въз основа на настоящите общи условия от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването й.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ДОСТАВЧИКА

Чл. 5.
(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на УСЛУГАТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма правото да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство в Република България.

Чл. 6.

(1) С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика на интернет сайта, отстраняване на повреди и други дейности по преценка на ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничава или преустановява предоставянето на УСЛУГАТА.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за последиците, включително настъпили вреди от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, ограничаването на достъпа или използването на УСЛУГАТА.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ има правото да променя едностранно и без да уведомява за това ПОЛЗВАТЕЛЯ настоящите общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който използва УСЛУГАТА приема новите общи условия от момента на използването на УСЛУГАТА след промяната им.

VI. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 7.
(1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА безплатно.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ има правото едностранно да променя модела за използване на УСЛУГАТА, включително като въведе задължителна регистрация за достъп до УСЛУГАТА или въведе цена за използване на УСЛУГАТА. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя своевременно актуална информация на интернет сайта си относно всяка промяна в условията за използване на УСЛУГАТА.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 8.
(1) Изчисленията на нито един калкулатор не могат да бъдат разглеждани, възприемани и/или тълкувани като реклама, оферта, покана за сключване на договор или друг вид обвързващо търговско предложение.
(2) Никаква информация предоставена като част от изчисленията на онлайн калкулаторите не представлява и не може да се възприема като правен, финансов или какъвто и да е друг съвет или предложение за определено действие
(3) Ползването на УСЛУГАТА е изцяло за сметка и риск на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при спазване ограниченията в полза на ДОСТАВЧИКА като титуляр на авторското право. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, предоставена посредством УСЛУГАТА.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 9
(1) ДОСТАВЧИКЪТ не обработва лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИ за целите на предоставяне на УСЛУГАТА. Ако и доколкото е необходимо обработването на лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ за използване на някоя от функционалностите на интернет сайта, ДОСТАВЧИКЪТ действа при спазване на приложимото право относно защитата на личните данни.

IX. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Чл. 12.
Сайтът показва реклами от Гугъл и не носи отговорност за бисквитките, които Гугъл използва. За повече информация прочетете https://business.safety.google/adscookies и https://policies.google.com/technologies/cookies

X. РАЗНИ

Чл. 13.
Компетентен орган в Република България по надзор дейността на ДОСТАВЧИКА в отношенията му с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА е:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, 1000, пл. "Славейков" 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 05 65, факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
www.kzp.bg

Чл. 14.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.02.2022г.
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-