Калкулатор

Кредитен калкулатор - ГПР

Подробен кредитен калкулатор. Изчислява общите разходи по кредит: лихви, такси и комисиони. Годишен процент на разходите (ГПР) и подробен погасителен план.

Моля, въведете необходимите данни
Основни параметри на кредита
Размер на кредита:
Срок на кредита в месеци:
Лихва: %
Вид погасителен план:
Промоционални условия
Промоционален период в месеци:
Промоционална лихва: %
Гратисен период в месеци:
Такси преди усвояване
Такса кандидатстване: сума
Други такси:
Такса при усвояване
размер на таксата:
разсрочено плащане
(добавя се към главницата)
Годишни такси
Годишна такса управление:
Други годишни такси:
Месечни такси
Месечна такса поддържане:
Други месечни такси:

Кредитен калкулатор ГПР

Указания

Калкулаторът е разработен като подробен кредитен калкулатор за сравняване и оценка на банкови оферти. Годишният процент на разходите или ГПР е общата цена на кредита, която ще заплатите като потребител. Тази цена се изразява като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. Годишният процент на разходите (ГПР), заедно с размера на общо изплатените лихви и такси е показателят по-който най-лесно могат да се сравняват офертите на различните банки.

Ако все още сте в самото начало и само обмисляте да кандидатствате за кредит, ви препоръчваме да използвате нашия универсален Кредитен калкулатор. Той е проектиран като инструмент за първоначално ориентиране и отправна точка за проиграване на различни възможности.

За да се изчисли ГПР коректно е необходимо да се включат всички задължителни такси за сметка на кредитоискателя и свързани с отпускането на кредита, без таксите за сключване на имотни сделки и за учредяване на ипотека (ако кредитът ви е жилищен или ипотечен).

  • - Таксите преди усвояване са тези, които се заплащат независимо дали ще ви бъде отпуснат кредит или не. Обикновено те се определят като такса за кандидатстване, за оценка на кредитоспособност, за разглеждане на документи и т.н. Ако кандидатствате за жилищен или ипотечен кредит, таксата за оценка на имота също се включва в тези такси.

  • - Таксите при усвояване се дължат само при отпуснат кредит, при неговото усвояване. При тях също може да има различни имена като такса за управление, такса за поддържане, за обработка и др. За плащането на тези такси, при различните банки има различни изисквания. При някои таксата се плаща веднага за сметка на намалението на отпусната сума с размера на таксата, а при други таксата се прибавя къс сумата на кредита и се плаща разсрочено, като се олихвява с лихвения процент с който се олихвява и самия кредит

  • - Таксите след усвояване могат да бъдат годишни или месечни.

  • - Преценете добре къде да включите задължителните застраховки ако има такива. Препоръката ни е те да се включат в полетата за други такси в зависимост от типа застраховка и начина на нейното плащане. Премията за застраховка живот обикновено се заплаща месечно и в този случай може да се включи в „други месечни такси“. Премията за застраховка имот (ако кредитът ви е ипотечен) обикновено се заплаща един път годишно и при този случай може да се включи в „други годишни такси“

За да изчисли калкулаторът коректно ГПР и общия размер на лихвите и таксите е необходимо когато се въвеждат суми, всички такси да се въвеждат в същата валута в която ще се отпусне кредита.

Калкулаторът работи както с анюитетни вноски (или равни месечни вноски), така и с намаляващи вноски, т.е. вноски, които намаляват всеки месец. Банките работят с променлива лихва, но за целта на изчисленията на вноските се приема, че лихвата ще бъде непроменена през целия срок на изплащане с изключение на промоционалния период ако има такъв.

Промоционален период е периода през който кредитът ви се олихвява с по-ниска, промоционална лихва в сравнение с основната. Гратисен период е периода в който дължите и изплащате само лихви, без да правите вноски по главницата.

Ако кредитът ви е жилищен или ипотечен за потребление, таксите за извършване на имотната сделка и за учредяване на ипотека не се включват при изчисляването на ГПР, а се пресмятат отделно. За целта може да ползвате нашите калкулатори за нотариални такси.

Свързан калкулатор

Кредитен калкулатор

Универсален кредитен калкулатор. Изчислява месечна вноска, максимален размер на кредита, срок на кредита и годишен лихвен процент.
Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-