Калкулатор

Сравнение на заплати - калкулатор

Анализ на заплата. Калкулатор за сравнение със средните стойности за страната, града и сектора. Колко от работещите получават повече и колко по-малко от вас.

Моля, въведете необходимите данни
къде работите:   
Друг
основна дейност на фирмата:
ниво:
нетна месечна заплата: лева

Проучване и сравнение на заплати

Обикновено за сравнение на заплати се използват следните величини: средна брутна заплата или средна нетна, брутна медиана или нетна медиана на заплатите, отношение към МРЗ и други.

Средната заплата е средно-аритметична величина. Средната аритметична стойност е сумата от стойностите в една група от числа, разделена на броя на числата в групата. НСИ изчислява средната брутна месечна заплата като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите лица без лицата които са в отпуск по майчинство.

Медианата е средната стойност на група числа, подредени по големина. Тя е числото, което е точно в средата, така че 50% от класираните числа са над и 50% - под нея. Медианата отразява разпределението на заплатите. 50% от наетите лица имат заплата по-ниска от медианата, а останалите 50% по-висока.

Указания за ползване на калкулатора

За пълноценната работа на калкулатора, моля въведете следните параметри:

  • градът, където работите
  • основната дейност на компанията, в която работите
  • позицията, която заемате
  • нетната заплата, която получавате

Въз основа на тези данни, калкулаторът ще изчисли:

1. Място в разпределението по заплати в България
- Колко процента от наетите лица в България получават по-висока заплата от вашата и колко по-ниска. Изчисленията се извършват по собствена методология с модел разработен от Calculator.bg.

2. Сравнение със средната брутна заплата за страната, средната заплата за икономическата дейност и средната заплата за областта
- Калкулаторът ще изчисли брутната заплата която отговаря на въведената от вас нетна и ще я сравни с брутните средни заплати изчислени от НСИ за страната като цяло, за икономическата дейност в която работите и за вашата административна област.

3. Сравнение с минималната работна заплата
- Ще изчисли какво е съотношението на така изчислената брутна заплата към МРЗ за страната.

Изчисленията по тези три показателя: къде се намирате по скалата на разпределението на заплатите в България, как вашата заплата се отнася към средните брутни заплати изчислени от НСИ и към МРЗ, ще ви помогнат да се ориентирате дали заплатата ви е нормална, ниска или висока спрямо заплащането на останалите наети лица в България.

Калкулаторът сравнява месечни заплати, начислени за пълно работно време.

Сподели:  Facebook | Twitter

Реклама

ОЩЕ КАЛКУЛАТОРИ

Реклама

Допълнителен калкулатор

КЪМ ОСНОВНИЯ КАЛКУЛАТОР
-Контакти- -Условия за ползване- -Поверителност-